Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

La Privatització de les Escoles d'Estiu: Un canvi desafortunat per a les famílies

En els últims mesos, el nostre Ajuntament ha fet un gir dràstic en la gestió de les escoles 
d'estiu, decidint privatitzar aquest servei que durant anys ha estat municipal. Aquest 
canvi ha suposat un greu perjudici per a les famílies del nostre municipi, principalment 
a causa de l'augment desmesurat de les tarifes.
Anteriorment, el partit d'Independents, en coalició amb el PSOE, es distingien per 
defensar i protegir els serveis públics. Gràcies a aquesta gestió, les escoles d'estiu eren 
accessibles i assequibles per a totes les famílies, independentment del seu nivell 
d'ingressos. No obstant això, amb el nou pacte de govern entre independents i el PP, 
aquesta política ha canviat radicalment.
La decisió de privatitzar les escoles d'estiu no només és un clar exemple de la 
priorització dels interessos privats sobre el benestar públic, sinó que també reflecteix 
una evident manca de previsió i de negociació per part del Consistori. Les tarifes han 
pujat de manera alarmant perquè l'Ajuntament no ha fet cap esforç per negociar amb 
l'empresa privada encarregada de gestionar les escoles d'estiu, deixant les famílies a 
mercè dels preus imposats per aquesta empresa. A més, és important destacar que 
aquesta privatització es va dur a terme sense un concurs públic per a la licitació, cosa 
que planteja seriosos dubtes sobre la transparència i la competència en aquest procés.
Aquest augment de preus ha exclòs moltes famílies de la possibilitat de portar els seus 
fills a les escoles d'estiu, un recurs que abans era assequible i permetia conciliar la vida 
laboral i familiar durant els mesos d'estiu. A més, la nova gestió privada ha eliminat 
els descomptes per a germans i per a famílies monoparentals que existien abans, 
agreujant encara més la situació per a les famílies més vulnerables.
Davant d'aquesta situació, les famílies es van manifestar i van expressar la seva 
indignació, la qual cosa va obligar l'Ajuntament a reunir-se amb elles. Com a resultat 
d'aquestes protestes, el consistori va rectificar i va augmentar altres ajudes, com ara 
l'escola matinera i el servei de menjador. Tot i que aquestes mesures són un pas positiu, 
no solucionen el problema de fons creat per la privatització de les escoles d'estiu.
La manca de negociació inicial i l'absència d'un concurs públic no només són una 
negligència, sinó també una traïció a la confiança que els ciutadans han dipositat en els 
seus representants. És imprescindible que l'ajuntament reconsideri aquesta decisió i 
torni a posar les necessitats de la comunitat per davant dels interessos privats. Les 
escoles d'estiu han de ser un servei públic, gestionat de manera que sigui accessible per 
a totes les famílies, assegurant preus justos i una qualitat de servei òptima.
A més, és essencial que es restableixi un diàleg entre el consistori i la comunitat per 
trobar solucions que permetin mantenir aquest servei com a municipal. La història de 
la defensa dels serveis públics en el nostre municipi no pot ser ignorada ni sacrificada 
per acords polítics temporals.
En conclusió, la privatització de les escoles d'estiu ha estat un error que ha perjudicat 
moltes famílies del nostre poble. Demanam que l'Ajuntament, per als propers anys,
reverteixi aquesta decisió i treballi per garantir que les escoles d'estiu tornin a ser un 
recurs públic accessible i assequible per a tothom. La nostra història de defensa dels serveis públics no hauria de ser traïda per interessos polítics canviants. Esperem que no es privatitzin més serveis , ja que sempre hem defensat els serveis públics com a garantía d'igualtat i benestar per a tots els ciutadans.